Demand Driven MRP (DDMRP)

Demand Driven Material Requirements Planning is een methode voor het plannen van benodigde materialen op basis van echte klantorders om de materiaalstroom binnen een organisatie of supply chain aan te sturen. DDMRP is gericht op het bevorderen van flow door de gevolgen van variabiliteit op te vangen. Dit wordt bereikt door stockbuffers te plaatsen op kritische posities in de productstructuur of supply chain. Bij traditionele MRP (Material Requirements Planning) wordt variatie niet opgevangen maar zelfs versterkt. Hierdoor wordt de flow verstoord.

Flow

Het belangrijkste doel van de Demand Driven-methode is om de flow te maximaliseren. Hiervoor wordt de flowindex gebruikt als indicator. De flowindex geeft de verhouding weer tussen de gewenste output en hoeveelheid voorraad die daarvoor nodig is. Wanneer de output toeneemt en de voorraad afneemt, wordt de flow verbeterd. Door flow in processen aan te brengen, wordt het rendement op het vermogen verhoogd als gevolg van lagere voorraden op de balans. Flow stabiliseert tevens productieprocessen, wat resulteert in lagere kosten.

Traditionele MRP

Bij traditionele MRP-planning leidt iedere verandering in de vraagvoorspelling tot een veranderde behoefte aan producten en een veranderde behoefte aan grondstoffen en halffabricaten. Dit leidt tot veel wijzigingen in orderprioriteiten waar de planner actie op moet ondernemen. Door de afhankelijkheden tussen de niveaus van de stuklijst is de beschikbare tijd vaak korter dan de benodigde doorlooptijd. Dit leidt tot het plaatsen van spoedorders bij leveranciers of in het productieproces, met extra kosten en verlies van capaciteit tot gevolg. Daarnaast zorgt variabiliteit in klantvraag en doorlooptijden voor ongewenste variatie in de output. Hierdoor ontstaan op hetzelfde moment voorraadoverschotten en voorraadtekorten. Veel bedrijven hebben veiligheidsvoorraden met als doel variabiliteit in vraag of aanbod op te vangen. MRP-planning gebruikt veiligheidsvoorraad als een hoeveelheid die minimaal aanwezig moet zijn. Dit wordt ook wel een ijzeren voorraad genoemd. In de praktijk wordt veiligheidsvoorraad dus niet gebruikt en leidt slechts tot een hoger bestelniveau. Doordat variatie niet wordt opgevangen, maar wordt doorgegeven in het productieproces ontstaat het bullwhip-effect, met overreactie als gevolg.

DDMRP

Bij Demand Driven MRP worden stockbuffers toegepast om de doorstroming te bevorderen. Stockbuffers vangen variatie op in plaats van deze door te geven. Door deze voorraadbuffers strategisch te positioneren kunnen de doorlooptijden worden verkort en kan de capaciteit beter worden benut. Tevens wordt de leverbetrouwbaarheid verbeterd. Verkorte doorlooptijden resulteren in minder onderhanden werk en minder nervositeit in de planning. Echte klantorders en de bufferprofielen bepalen wanneer en hoeveel er wordt geproduceerd of ingekocht. DDMRP gebruikt alle fysiek aanwezige voorraad voor het bevorderen van flow. Hierdoor worden de kosten voor spoedzendingen geminimaliseerd. Dit alles helpt de klanttevredenheid te verhogen en tegelijkertijd de voorraadniveaus te verlagen.

Er zijn drie soorten buffers die zowel afzonderlijk als collectief flow bevorderen. Het gebruik van de ene buffer heeft invloed op de behoefte en capaciteit van een andere.

Stockbuffer

Een stockbuffer is een hoeveelheid voorraad op een specifieke positie in de productstructuur. De keuze daarvan is een strategische beslissing omdat de buffer bepalend is voor levertijden, leverbetrouwbaarheid, voorraadinvestering en capaciteitsbenutting. De buffer wordt berekend op basis van de variabiliteit, de doorlooptijd, het itemtype en het gemiddeld dagelijks gebruik (Average Daily Usage, ADU). Elke voorraadbuffer wordt onafhankelijk van andere buffers gepland zodat variatie tussen stockbuffers wordt opvangen. De aanvulling van deze voorraadbuffers wordt getriggerd door echte klantorders.

Tijdsbuffer

Een tijdsbuffer heeft als doel te voorkomen dat een bottleneck moet stoppen wegens tekort aan materiaal. Dit wordt gerealiseerd door materialen vroegtijdig te laten arriveren voor de bottleneck. De tijdsbuffer vangt variabiliteit op in de aanlevering naar een kritische processtap. Effectief buffermanagement synchroniseert de tijdige aankomst van materialen met de planning van de bottleneck.

Capaciteitsbuffer

Capaciteitsbuffers zijn werkstations die meer kunnen produceren dan gemiddeld genomen nodig is om de kritische processen, zoals bottlenecks, te voeden. Deze overcapaciteit kan, indien nodig, worden gebruikt om de output van deze aanleverende werkstations te versnellen en zo de gevolgen van variatie in de productieprocessen te verminderen.